Η Αγία Γραφή για Κάθε Σπίτι

Η μόνη ελπίδα σε δύσκολους καιρούς.

Συνεχίστε

Γιατί…


Ποιός είναι ο στόχος;

Το πρόγραμμα «η Αγία Γραφή για Κάθε Σπίτι» ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2004 με τον εξής βασικό στόχο: κάθε Ελληνική οικογένεια να αποκτήσει μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι της. Με αυτό τον τρόπο, ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα αποκτούν άμεση πρόσβαση στον Λόγο του Θεού, κι έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την αλήθεια του ευαγγελίου μέσα από την προσωπική ανάγνωση.

Το κίνητρό μας είναι να φέρουμε τον σύγχρονο Έλληνα κι Ελληνίδα σε επαφή με την Αγία Γραφή. Ενώ από τη μια υπάρχουν πολλοί Έλληνες που επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τον Κύριο Ιησού Χριστό, και τον Τριαδικό Θεό στον οποίο πιστεύουμε, από την άλλη υπάρχει ένα βασικό εμπόδιο: η έλλειψη πρόσβασης στον Λόγο του Θεού. Έτσι, πολλοί Έλληνες που θέλουν να διαβάσουν την Καινή Διαθήκη, δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει μετάφραση στη δημοτική εγκεκριμένη από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας, κι αν το γνωρίζουν, δεν έχουν κάποιο αντίγραφο στο σπίτι τους. Η ανάγκη αυτή μας κινητοποίησε στην απόφαση να δωρίσουμε μια Καινή Διαθήκη σε κάθε Ελληνικό σπίτι.

Γιατί η Καινή Διαθήκη;

Η Καινή Διαθήκη αποτελεί μέρος της Αγίας Γραφής και είναι ο θεόπνευστος Λόγος του Θεού για κάθε άνθρωπο. Περιέχει τα ευαγγέλια, τις Πράξεις των Αποστόλων, τις επιστολές του απ. Παύλου, επιστολές άλλων αποστόλων, και το βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη. Η Καινή Διαθήκη που μοιράζουμε έχει μεταφραστεί στη δημοτική από τους καθηγητές πανεπιστημίου, Π. Βασιλειάδη, Ι. Γαλάνη, Γ. Γαλίτη, και Ι. Καραβιδόπουλο, κι έχει εγκριθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας.

Ιστορία

Από το καλοκαίρι του 2004 μέχρι σήμερα, συντονίζουμε μια ομάδα εθελοντών και δωρίζουμε μια Καινή Διαθήκη σε κάθε Ελληνικό σπίτι. Περπατάμε από σπίτι σε σπίτι, από χωρίο σε χωριό, από πόλη σε πόλη, από νομό σε νομό, και μοιράζουμε τον Λόγο του Θεού σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Η πρόοδος του προγράμματος μέχρι σήμερα:

Το εγχείρημα που ξεκινήσαμε είναι μεγάλο, και καλούμε τον Ελληνικό λαό να το αγκαλιάσει με ενθουσιασμό, και να συμμετέχει σε αυτό ενθαρρύνοντάς μας με έναν καλό λόγο.

→ Πες μας τη γνώμη σου για την Καινή Διαθήκη που μοιράζουμε, εδώ.

Ποιοί είμαστε;


Είμαστε Έλληνες συμπολίτες, αδέλφια με βαθιά πίστη στον Θεό κι εκτίμηση του Λόγου Του. Η ομάδα μας αποτελείται κυρίως από Έλληνες εθελοντές των Ευαγγελικών Εκκλησιών της Ελλάδας, ενώ παράλληλα καλωσορίζουμε κάθε Ορθόδοξο Χριστιανό και Ιερέα που δηλώνει πίστη στον Τριαδικό Θεό, αναγνωρίζει την αξία της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, και δέχεται την Αγία Γραφή ως τον θεόπνευστο Λόγο του Θεού, να συμμετέχει στην προσπάθειά μας.

Έτσι, το πρόγραμμα «η Αγία Γραφή σε Κάθε Σπίτι» επιθυμεί να έχει διαδογματικό χαρακτήρα, αφού βασίζεται στην κοινή αποδοχή της Αγίας Γραφής από κάθε χριστιανική απόχρωση. Γι’ αυτό το λόγο επιλέξαμε να δωρίσουμε την συγκεκριμένη μετάφραση της Καινής Διαθήκης στη δημοτική, μια μετάφραση που έχει εγκριθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας, και χρησιμοποιείται ευρέως από τις Ευαγγελικές Εκκλησίες της Ελλάδας.

Χαιρόμαστε επίσης, επειδή πέρα από την καθαρά Ελληνική συμμετοχή, η ομάδα μας ενισχύεται από χριστιανούς εθελοντές του εξωτερικού, Έλληνες και μη. Έτσι, έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με άτομα από διάφορα μέρη του κόσμου, από τη μακρινή Αυστραλία και Νότια Αφρική, μέχρι την κοντινή Ευρώπη και την Αμερική. Αυτό προσθέτει μια διεθνής πινελιά στην ομάδα μας.

Tί πιστεύουμε;

Δεχόμαστε το Σύμβολο της Πίστεως όπως αποδόθηκε στις δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους (της Νικαίας, 325 μ.Χ., και της Κωνσταντινούπολης, 381 μ.Χ.) και εγκρίθηκε από την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο (της Χαλκηδόνας, 451 μ.Χ.). Το Σύμβολο της Πίστεως (ή το «Πιστεύω») αποτελεί τη δογματική σύνοψη της αλήθειας του ευαγγελίου όσον αφορά την ορθόδοξη πίστη στον Τριαδικό Θεό (Πατέρας, Υιός, Άγιο Πνεύμα), την ενσάρκωση του Υιού, και το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο.

1.   Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
2.   Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων,
φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
3.   Τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου
καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
4.   Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
5.   Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.
6.   Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
7.   Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
8.   Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον
καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
9.   Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
10.  Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
11.  Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
12.  Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν.

Δεχόμαστε την Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) ως τον θεόπνευστο Λόγο του Θεού για κάθε χριστιανό προς πίστη και υπακοή.

Δεχόμαστε το σωτήριο έργο του Ιησού Χριστού, ο οποίος με τον θάνατό Του και την ανάστασή Του εξασφάλισε την αιώνια ζωή σε όποιον δεχθεί και πιστέψει σ’ Αυτόν.

→ Συχνές Ερωτήσεις για τις Ευαγγελικές Εκκλησίες

Δωρεές


Ενδιαφέρεστε για περισσότερο Χριστιανικό υλικό;

Μαζί με την Καινή Διαθήκη που σου κάναμε δώρο θα θέλαμε να σου προσφέρουμε την δυνατότητα να αποκτήσεις και κάποια άλλα βιβλία εντελώς δωρεάν όπως και ένα DVD της ταινίας ¨Ιησούς¨ που περιγράφει την ζωή, την διδασκαλία και τα θαύματα του Ιησού Χριστού και είναι βασισμένο στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις προσφορές μας και να μας ενημερώσετε τι θα θέλατε να σας στείλουμε δωρεάν.

Οι προσφορές αυτές δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν την προσωπική καθημερινή μελέτη της Καινής Διαθήκης, αλλά να βοηθήσουν στην βαθύτερη κατανόησή της.

Τι θα θέλατε να σας στείλουμε;

Παρακαλούμε να σημειώσετε μέχρι 6 δωρεάν προσφορές.ΔΕΛΤΑ
Τηλεόραση Θράκης

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξη που έγινε από τον τηλεοπτικό σταθμό θράκης ΔΕΛΤΑ.
Δείτε τι λένε για εμάς, κι ακούστε τα σχόλια του προέδρου της Ελληνικής Ιεραποστολικής Ένωσης, Ιωνάθαν Μακρή.

Τί λένε για εμάς;


Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξη που έγινε από τον τηλεοπτικό σταθμό θράκης ΔΕΛΤΑ.
Δείτε τι λένε για εμάς, κι ακούστε τα σχόλια του προέδρου της Ελληνικής Ιεραποστολικής Ένωσης, Ιωνάθαν Μακρή.

Επικοινωνία
Πού Είμαστε;

“Η Αγία Γραφή για Κάθε Σπίτι”
Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση
Λυδίας 12
115 27 Αθήνα

Τηλ: 210 775-4847

Αγία Γραφή

Επισκέπτοντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να διαβάστε την Αγία Γραφή μέσω του διαδυκτίου και να την καταβάστε στο κινητό αλλά και στον υπολογιστή σας:

Η Αγία Γραφή στο διαδίκτυο (Μετάφραση TGV)
www.youversion.com/bible/173/jhn.1.tgv

Η Αγία Γραφή στο διαδίκτυο (Μετάφραση NTV)
www.youversion.com/bible/423/jhn.1.ntv

Η Αγία Γραφή για το κινητό σας
www.youversion.com/mobile

Η Αγία Γραφή για τον υπολογιστή σας
www.theword.net/index.php?article.download

Ιστοσελίδες

Οι παρακάτω ιστοσελίδες προσφέρουν χρήσημα εφόδια…

www.discoverlife.gr


Και στα αγγλικά:

thegospelcoalition.org

www.desiringgod.org

http://www.cru.org/how-to-know-god/would-you-like-to-know-god-personally/index.htm

Μουσική

Logosmusic
www.logosmusic.gr

Online χριστιανικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς:

Κανάλι 7
www.kanali7.com

GodRadio
www.godradio.gr

Βιβλία

Χριστιανικό βιβλιοπωλείο
christianbookstore.gr

Η Βίβλος για παιδιά
www.greekbibles.org/el/children/37-paidia-diavazoun-ti-vivlo–9789607847492


Και στα αγγλικά:

www.christianbook.com

www.desiringgod.org/resource-library/books/by-title

Βίντεο

Χριστιανικές ταινίες:

Παρακολουθήστε την ταινία “Ιησούς”
www.mylanguage.net.au

Για Παιδία

Ιστοσελίδες με υλικό κατάλληλο για παιδιά όπως την εικονογραφημένη Γραφή:

www.gospelcomics.com

www.exerevnites.com

Σύνδεσμοι