Επικοινωνία
Πού Είμαστε;

“Η Αγία Γραφή για Κάθε Σπίτι”
Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση
Λυδίας 12
115 27 Αθήνα

Τηλ: 210 775-4847